Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich

Cena: 59,00 zł 59.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Bogusława Drelich-Skulska, Magdalena Sobocińska, Andrea Tomášková (red.)

Rok wydania: 2023
 
ISBN: 978-83-67400-66-4
 
Liczba stron: 332
 
Format: B5
 
Okładka: miękka
 
Wersja elektroniczna: DBC

Monografia została przygotowana przez zespół Autorów reprezentujących dziewięć polskich i czeskich uniwersytetów, których łączy podejmowanie badań dotyczących problematyki polsko-czeskich relacji z uwzględnieniem wielu punktów widzenia i kontekstów, a w tym ekonomicznego, finansowego, zarządczego i społeczno-kulturowego. Autorzy tekstów podejmują dyskusję nad rolą dyplomacji kulturalnej Polski i Czech, funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce i w Czechach, polityką pomocy publicznej tych krajów. Monografia obejmuje również problematykę dotyczącą warunków życia na polsko-czeskim pograniczu i współpracy transgranicznej. Opracowania składające się na monografię odzwierciedlają różnorodność problemów badawczych związanych ze współpracą pomiędzy polskimi i czeskimi podmiotami rynku oraz wskazują na wielość czynników stymulujących i utrudniających pogłębianie relacji polsko-czeskich w wymiarze gospodarczym, kulturalnym czy naukowym. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyniki prowadzonych badań przedstawili: Agnieszka Bem, Bogusława Drelich-Skulska, Piotr Gryszel, Piotr Luty, Paweł Prędkiewicz, Magdalena Sobocińska.

Słowa kluczowe: relacje polsko-czeskie, dyplomacja kulturalna Polski i Czech, współpraca transgraniczna, warunki życia, integracja mieszkańców pogranicza.

Wstęp 11
Úvod 16
Introduction 21
I. Kulturowe i społeczne uwarunkowania relacji polsko-czeskich. 1. Bogusława Drelich-Skulska, Magdalena Sobocińska: Uwarunkowania i formy dyplomacji kulturalnej Polski i Czech w kontekście przechodzenia od dyplomacji tradycyjnej do dyplomacji publicznej 29
1.1. Wprowadzenie 30
1.2. Ewolucja dyplomacji i jej implikacje dla roli kultury w stosunkach zagranicznych 31
1.3. Dyplomacja kulturalna a zagraniczna polityka kulturalna – sposoby konceptualizacji i przyczyny rosnącego znaczenia 34
1.4. Zagraniczna polityka kulturalna Polski i Czech – uwarunkowania i etapy rozwoju 37
1.5. Podsumowanie 44
Bibliografia 44
2. Agnieszka Bem, Paweł Prędkiewicz: Efektywność szkolnictwa wyższego w Polsce i w Czechach – analiza porównawcza na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej 47
2.1. Wprowadzenie 47
2.2. Ewolucja edukacji wyższej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 48
2.3. Sektor edukacji wyższej w Polsce i w Czechach 49
2.4. Analiza względnej efektywności sektora edukacji wyższej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 57
2.5. Podsumowanie 60
Bibliografia 61
3. Adam A. Ambroziak: Kierunki polityki pomocy publicznej Polski i Czech na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej 63
3.1. Wprowadzenie 64
3.2. Wielkość i dynamika pomocy publicznej 66
3.3. Intensywność pomocy publicznej 68
3.4. Pomoc publiczna objęta rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych 70
3.5. Struktura pomocy publicznej 71
3.6. Pomoc na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19 76
3.7. Podsumowanie 79
Bibliografia 81
4. Karolina Krawiec: Polsko-czeskie relacje w ujęciu społeczno-ekonomicznym 85
4.1. Wprowadzenie 86
4.2. Gospodarka Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej 89
4.3. Współpraca gospodarcza 93
4.4. Polska i Czechy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej 96
Bibliografia 102
II. Współpraca między Polską a Czechami w kontekście warunków życia ludności i rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
5. Jaroslava Dědková, Piotr Gryszel: Warunki życia na polsko-czeskim pograniczu. Przykład Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 107
5.1. Wprowadzenie 108
5.2. Warunki życia a jakość życia 108
5.3. Charakterystyka obszaru transgranicznego 109
5.4. Warunki życia mieszkańców 110
5.5. Podsumowanie 117
Bibliografia 118
6. Eva Kovářová, Ivana Čermáková: Riziko chudoby a sociálního vyloučení v Česku a Polsku: nejzranitelnější skupiny populace v retrospektivě let 2010 až 2020. 119
6.1. Úvod 120
6.2. Teoretické a sociálně-politické ukotvení konceptů chudoby a sociálního vyloučení v Česku a Polsku 121
6.3. Priority Česka a Polska v oblasti redukce chudoby a sociálního vyloučení v kontextu agendy strategie Evropa 2020 124
6.4. Skupiny populace v riziku chudoby nebo sociálního vyloučení v Česku a Polsku v období let 2010 až 2020 126
6.4.1. Vymezení zranitelných skupin populace ve vztahu k chudobě a sociálnímu vyloučení 126
6.4.2. Aplikace metodiky Evropské komise pro sledování rizika chudoby a sociálního vyloučení 127
6.4.3. Zranitelné skupiny populace ve vztahu k chudobě a sociálnímu vyloučení v Česku a Polsku 128
6.5. Shrnutí a závěr 139
Seznam použitých zdrojů 140
7. Eva Kostikov, Dawid Szramowski: Srovnání cirkulární ekonomiky: zkoumání pokroku a výzev Polska a České republiky 144
7.1. Úvod 145
7.2. Literární rešerše 146
7.3. Metodologie 148
7.4. Výsledky výzkumu 149
7.5. Diskuse 166
7.6. Závěr 169
Seznam použitých zdrojů 171
8. Bartosz Fortuński: Wpływ polskiego i czeskiego handlu zagranicznego na rzeczywistą otwartą emisję CO2 w latach 2000-2020 w kontekście polityki energetycznej UE 174
8.1. Wprowadzenie 175
8.2. Metodologia zastosowana w badaniu 176
8.3. Oficjalna zamknięta emisja CO2 Polski, Czech wraz z ich 78 partnerami handlowymi 178
8.4. Rzeczywista otwarta emisja CO2 Polski – po uwzględnieniu handlu z 78 krajami 180
8.5. Czeska rzeczywista otwarta emisja CO2 – po uwzględnieniu handlu z 78 krajami 183
8.6. Podsumowanie 185
Bibliografia 187
III. Polsko-czeska współpraca transgraniczna – szanse i wyzwania. 9. Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Elżbieta Karaś, Katarzyna MazurWłodarczyk, Roman Śmietański: Współpraca transgraniczna jako czynnik determinujący zrównoważony rozwój regionu przygranicznego na przykładzie pogranicza polsko-czesko-słowackiego 191
9.1. Wprowadzenie 192
9.2. Teoretyczne ujęcie współpracy transgranicznej regionów pogranicza 195
9.3. Porównanie zakończonych projektów transgranicznych z pogranicza polsko-czesko-słowackiego w ramach Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 197
9.4. Podsumowanie 200
Bibliografia 200
10. Elżbieta Karaś, Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, Katarzyna MazurWłodarczyk, Roman Śmietański: Model budowania współpracy transgranicznej na przykładzie klastra zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej w regionie polsko-czeskim 203
10.1. Wprowadzenie 204
10.2. Klastry i inicjatywy klastrowe jako zaawansowane formy rozwoju współpracy transgranicznej 205
10.3. Specyfika projektu polsko-czeskiego klastra na przykładzie klastra zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej
209
10.4. Podsumowanie 211
Bibliografia 213
11. Zuzana Khendriche Trhlínová: Role projektů přeshraniční spolupráce při podpoře rozvoje území na polsko-českém pomezí 215
11.1. Úvod 216
11.2. Cíl a metodika 217
11.3. Přeshraniční projekty v rozvoji území 218
11.4. Závěr 222
Seznam použitých zdrojů 223
12. Łukasz Wróblewski: Postrzeganie przez Polaków oraz Czechów sporu o KWB Turów w kontekście uwarunkowań dalszej integracji mieszkańców Euroregionu Nysa 225
12.1. Wprowadzenie 226
12.2. Geneza oraz przebieg polsko-czeskiego sporu o Kopalnię Turów 227
12.3. Podstawowe założenia badań oraz opis próby badawczej 230
12.4. Wpływ polsko-czeskiego sporu o Kopalnię Turów na transgraniczną integrację mieszkańców Euroregionu Nysa – wyniki
badania 237
12.5. Wnioski z badań 239
12.6. Podsumowanie 241
Bibliografia 242
IV. Finansowy i zarządczy wymiar relacji polsko-czeskich
13. Piotr Luty: Kierunki badań naukowców z Polski i Czech w obszarze rachunkowości i podatków na podstawie publikacji z bazy SCOPUS 247
13.1. Wprowadzenie 248
13.2. Metodyka przeglądu badań z zakresu rachunkowości i podatków w Polsce i w Czechach 249
13.3. Obszary badań w rachunkowości prowadzone przez naukowców z Polski i Czech 250
13.4. Obszary badań w podatkach prowadzone przez naukowców z Polski i Czech 254
13.5. Podsumowanie 258
Bibliografia 258
14. Lenka Farkačová: Fiskální aspekty determinující vztahy mezi ekonomickými subjekty v České republice a Polsku 262
14.1. Úvod 262
14.2. Vymezení vybraných fiskálních aspektů v České republice a v Polsku 263
14.3. Vztah České republika a Polska jakožto exportních/importních partnerů 268
14.4. Závěr 268
Seznam použitých zdrojů 269
15. Andrea Tomášková: Devizové intervence České národní banky a jejich potenciální souvislost s českým exportem zboží a služeb mezi ČR, eurozónou a Polskem 271
15.1. Úvod 271
15.2. Devizové intervence 272
15.3. Společensko-ekonomická situace v ČR před zahájením devizových intervencí 273
15.4. Důvody pro intervence dle ČNB 274
15.5. Vnímání ČNB odborníky a veřejností 276
15.6. Metodologie 276
15.7. Období intervencí 277
15.8. Export zboží a služeb do eurozóny a do Polska 278
15.9. Souvislosti mezi devizovými intervencemi a vývojem exportu do eurozóny a do Polska 281
15.10. Průzkumy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 283
15.11. Závěr 284
Seznam použitých zdrojů 285
16. Marta Maciejasz, Robert Poskart: Percepcja współczesnego pieniądza i kryptowalut w świetle badań ankietowych na przykładzie młodych użytkowników pieniądza z Czech i Polski 288
16.1. Wprowadzenie 289
16.2. Kryptowaluty jako nowe zjawisko w świecie finansów – przegląd literatury 290
16.3. Metodologia badania i charakterystyka próby badawczej 292
16.4. Percepcja kryptowalut – podobieństwa i różnice na przykładzie Polski i Czech 293
16.5. Podsumowanie 300
Bibliografia 301
17. Václav Kupec: Management auditu veřejné správy – přeshraniční inspirace 303
17.1. Úvod 303
17.2. Literární rešerše 304
17.2.1. Veřejná správa 305
17.2.2. Aktuální rizika 307
17.2.3. 3D audit 310
17.3. Metodika výzkumu 313
17.4. Výsledky výzkumu 315
17.5. Diskuze a poznámky 318
17.6. Závěr 320
Seznam použitých zdrojů 321
Noty o Autorach 326

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl