Problematyka odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne

Cena: 65,00 zł 65.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Katarzyna Marak (red.)
 
Rok wydania: 2023
 
ISBN: 978-83-67400-18-3
 
Liczba stron: 214
 
Format: B5
 
Okładka twarda

W monografii poddano analizie wybrane zagadnienia prawne związane z szeroko rozumianą odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zasygnalizowano w niej problemy badawcze i zagadnienia praktyczne występujące podczas wykonywania zobowiązań gospodarczych, a także dokonano ich analizy w świetle prawa prywatnego i publicznego. Opracowanie składa się z czterech części zawierających 13 rozdziałów. Część I poświęcona jest odpowiedzialności podmiotów prawa wynikającej z regulacji prawa administracyjnego, część II dotyczy kwestii odpowiedzialności w prawie upadłościowym i egzekucyjnym, część III zawiera omówienie pozycji dłużnika, jego praw i obowiązków w zakresie odpowiedzialności w wybranych obszarach prawa prywatnego i publicznego, natomiast część IV dotyczy zagadnień strukturalnych, związanych z konstrukcją prawną odpowiedzialności dłużnika w wybranych obszarach prawa prywatnego i publicznego.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność prawna, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie gospodarcze

Wstęp 11
Część I
Odpowiedzialność wynikająca z regulacji prawa administracyjnego 13
1. Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej za legalne działania administracji publicznej (Krzysztof Horubski) 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Podstawowe cechy odpowiedzialności odszkodowawczej za legalne działania administracji publicznej 18
1.3. Regulacja art. 161 Kodeksu postępowania administracyjnego a wywłaszczenie prawa do wykonywania działalności gospodarczej 20
1.4. Przykłady regulacji obowiązków odszkodowawczych z tytułu legalnych działań administracji publicznej odnoszących się do przedsiębiorców 23
1.5. Podsumowanie 26
Literatura 27
2. Odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze pomocy społecznej za świadczenie usług w formie opieki całodobowej (Iwona Sierpowska) 29
2.1. Wprowadzenie 29
2.2. Pojęcie podmiotów niepublicznych i formy ich aktywności w świetle ustawy o pomocy społecznej 30
2.3. Odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za standard usług 36
2.4. Odpowiedzialność za prowadzenie placówki całodobowej opieki bez zezwolenia 39
2.5. Odpowiedzialność za osoby objęte opieką całodobową i przed tymi osobami 42
2.6. Podsumowanie 46
Literatura 46
3. Odpowiedzialność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej a partnerstwo publiczno-prywatne (Adam Mika) 48
3.1. Wprowadzenie 48
3.2. Charakterystyka partnerstwa publiczno-prywatnego 49
3.3. Pojęcie administracyjnej kary pieniężnej 50
3.4. Administracyjne kary pieniężne w systemie zamówień publicznych 51
3.5. Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych przy realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 53
3.6. Administracyjne kary pieniężne a specyfika partnerstwa publiczno-prywatnego 54
3.7. Podsumowanie 56
Literatura 56
Część II
Odpowiedzialność wynikająca z regulacji prawa upadłościowego i egzekucyjnego 59
4. Skutki pandemii COVID-19 w gospodarce i metody zapobiegania jej następstwom w przepisach prawa (Aleksandra Lubicz-Posochowska) 61
4.1. Wprowadzenie 61
4.2. Niewypłacalność w Polsce 62
4.3. Uproszczone postępowanie upadłościowe o zatwierdzenie układu na stałe 64
4.4. Podsumowanie 65
Literatura 66
5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania i wierzytelności dłużnika (Monika Szczerbak) 67
5.1. Wprowadzenie 67
5.2. Zagrożenia w działalności gospodarczej 68
5.3. Kryteria klasyfikacji jednostek zagrożonych upadłością 71
5.4. Funkcje prawa upadłościowego 72
5.5. Przesłanki ogłoszenia upadłości w polskim prawie upadłościowym 74
5.6. Obowiązki upadłego po ogłoszeniu upadłości 77
5.7. Skutki ogłoszenia upadłości 78
5.8. Wytyczne zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 81
5.9. Podsumowanie 83
Literatura 84
6. Należności przeterminowane i ich odpisy jako rachunkowy wyraz powstałej odpowiedzialności kontraktowej (Agnieszka Wikarczyk) 86
6.1. Wprowadzenie 86
6.2. Należności i zobowiązania w rachunkowości 87
6.3. Należności przeterminowane i odpisy aktualizujące jako przykłady braku uregulowania zobowiązań przez kontrahenta 93
6.4. Podsumowanie 100
Literatura 100
7. Sytuacja procesowa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym na tle art. 797 § 11 k.p.c. (Milena Juchniewicz) 102
7.1. Wprowadzenie 102
7.2. Nowe kompetencje komornika sądowego 103
7.3. Sprawowanie przez komornika sądowego wymiaru sprawiedliwości 104
7.4. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia 107
7.5. Podsumowanie 110
Literatura 110
Część III
Pozycja dłużnika w zakresie odpowiedzialności w wybranych obszarach prawa prywatnego i publicznego 113
8. W sprawie rozszerzonej skuteczności wierzytelności odszkodowawczej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (uwagi na tle odpowiedzialności za czyny podwykonawców) (Krzysztof Wesołowski) 115
8.1. Wprowadzenie 115
8.2. Sytuacja prawna wierzyciela wobec dłużnika posługującego się podwykonawcą i samego podwykonawcy w prawie polskim 117
8.3. Sytuacja prawna dłużnika wobec jego podwykonawcy 118
8.4. Regulacja sytuacji wierzyciela i przewoźnika posługującego się podwykonawcami w międzynarodowym prawie przewozowym 120
8.5. Korzyści wynikające z rozwiązań przyjętych w międzynarodowym prawie przewozowym 122
8.6. Podsumowanie 124
Literatura 125
9. Odpowiedzialność z czynu niedozwolonego w związku z działalnością gospodarczą (Dominik Wolski) 128
9.1. Wprowadzenie 128
9.2. Miejsce odpowiedzialności deliktowej w systemie odpowiedzialności cywilnoprawnej 130
9.3. Istota i funkcje odpowiedzialności deliktowej 132
9.4. Zasady odpowiedzialności deliktowej 134
9.5. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej 136
9.6. Naprawienie szkody 140
9.7. Szczególne przypadki odpowiedzialności deliktowej 141
9.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w przypadku działalności gospodarczej 146
9.9. Podsumowanie 147
Literatura 148
10. Podatek od nieruchomości z tytułu budynków i budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej jako świadczenie publicznoprawne (Jan Bort) 149
10.1. Wprowadzenie 149
10.2. Regulacje ustawowe 150
10.3. Tymczasowy obiekt budowlany 153
10.4. Hale namiotowe 155
10.5. Budowle spółdzielni mieszkaniowych 157
10.6. Opodatkowanie lokali mieszczących kancelarie prawnicze 160
10.7. Opodatkowanie obiektów budowlanych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego 161
10.8. Podsumowanie 163
Literatura 164
Część IV
Zagadnienia strukturalne odpowiedzialności dłużnika w wybranych obszarach prawa prywatnego i publicznego 167
11. Wpływ orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe
(FTK) z 5 maja 2020 r. w sprawie EBC na osłabienie integracji europejskiej (Jarosław Czaja) 169
11.1. Wprowadzenie 169
11.2. Europejski Bank Centralny jako organ o szczególnej pozycji prawno-gospodarczej Unii Europejskiej 170
11.3. Najnowsze orzecznictwo o ograniczeniach prymatu prawa UE 171
11.3.1. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe z 5 maja 2020 r. 172
11.4. Ocena skutków 173
11.4.1. Podważenie prymatu prawa unijnego 173
11.4.2. Ocena polityczna 175
11.4.3. Ocena ekonomiczna 176
11.5. Podsumowanie 177
Literatura 178

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl